Družinsko podjetje – uspeh ali propad

Home / Partnerske objave / Družinsko podjetje – uspeh ali propad

Družinsko podjetje – kaj so razlogi za uspeh takšnih podjetij, in kaj za propad

Družinsko podjetje je posebna oblika podjetij, kjer se prepletata družinski in poslovni sistem.

Družinska podjetja predstavljajo pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Po ocenah strokovnjakov, naj bi družinska podjetja predstavljala kar dve tretjini vseh podjetij v razvitem svetu, in kar 40-60% bruto domačega proizvoda.

Hkrati pa je tudi smrtnost (propad) družinskih podjetij zelo velika. Vzroki za to so lahko:

 • Medgeneracijski konflikti (npr. konflikti med očetom in sinom)
 • Trenja med družinskimi člani, ki so zaposleni v podjetju, zaradi različnih interesov
 • Konflikti v isti generaciji (npr. konflikti med bratom in sestro)
 • Težave prehoda iz ene generacije v drugo (pogosto se zgodi, da je oče v nekih pogledih »nenadomestljiv«, ali pa svojih nalog in znanja, ne zna učinkovito prenesti na naslednike)
 • Nestrokovnost naslednikov – logični nasledniki so otroci ustanovitelja, vendar včasih niso kos vodenju podjetja in poslov
 • Zaradi obremenjenosti z logičnimi nasledniki (otroci), je ustanovitelju oteženo iskanje njegovega naslednika v drugih zaposlenih, ki pa so morebiti za vodenje podjetja bolj usposobljeni

Definicija družinskega podjetja – katera podjetja veljajo za družinska?

Poznamo dve različni definiciji družinskega podjetja:

 • Družinsko podjetje je tisto, v katerem so zaposleni večino družinski člani. Ta definicija velja za manjša podjetja.
 • V družinskem podjetju glavne funkcije funkcije zasedajo družinski člani. Ta definicija pa bolj velja za večja družinska podjetja (kjer je zaposlenih veliko oseb, npr. 50 in več).

 

Družinsko podjetje –  prednosti in slabosti:

Prednosti:

 • Privrženost družinskih članov
 • Posebna znanja in izkušnje
 • Razmišljanje na dolgi rok
 • Stabilna kultura
 • Fleksibilnost v času, delu in denarju
 • Hitro sprejemanje odločitev
 • Ponos in zanesljivost

Slabosti:

 • Togost (rigidnost)
 • Čustveni vplivi na poslovanje in konflikti
 • Nasledstvo (breme in izziv)
 • Pridobivanje kapitala
 • Modernizacija zastarelih metod vodenja
 • Poslovni izzivi
 • Upravljanje tranzicije
 • Vodstvo in legitimnost

Kaj je  prvi pogoj za uspeh družinskega podjetja, in kaj za propad?

Ključen in temeljen dejavnik uspešnega družinskega podjetja, so dobri, iskreni in korektni odnosi  med družinskimi člani v družini.

Vsi nerešeni spori med družinskimi člani, trenja ali neskladnosti, se prej kot slej, kažejo v delovanju družinskih članov v podjetju.  Takrat trpijo tudi drugi zaposleni, saj delujejo v nestabilni kulturi, slabem vzdušju, pogosto pa se zgodi, da je takšno podjetje tudi brez prave organizacije in ustreznega vodenja. Prav tako se to odraža tudi na poslovanju družinskega podjetja, saj takšna družinska podjetja velikokrat stagnirajo ali propadajo. Družinski člani se ne morejo uskladiti v strategiji, načinu vodenja, težko sprejemajo prave odločitve, predvsem pa na njihovo delo vplivajo tudi čustva do družinskih članov. Pogosto se ne morejo prilagoditi tehnološkim napredkom in trendom podjetništva, saj je kulturo družinskega podjetja izjemno težko spremeniti. Za to bi bil potreben novi vodja, ki ni družinski član, vendar pa ustanovitelj takšno odločitev zelo težko sprejme (če sploh).  Takšno družinsko podjetje pogosto deluje brez izdelanega organigrama in strukture, oz. hierarhije.

Po drugi strani, je lahko družina, v primeru dobrih odnosov med družinskimi člani, razlog za uspeh in razvoj podjetja. V kolikor se med družinskimi člani najde skupna strategija, enaki pogledi, je lahko to, v kombinaciji z izkušnjami in znanjem, velika prednost podjetja. Takšno družinsko podjetje lahko preživi več generacij, saj je pripadnost temu podjetju zelo velika. Ob usklajenosti družinskih članov, je tudi proces prenosa nasledstva na naslednjo generacijo, veliko bolj uspešen, kot v primeru slabih odnosov med družinskimi člani.

Primeri družinskih podjetij v Sloveniji

Družinsko podjetje Univerzal
Družinsko podjetje Univerzal

Družinsko podjetje Univerzal d.o.o.

V Sloveniji je veliko družinskih podjetij, eno izmed takšnih je podjetje Univerzal iz Jesenic na Dolenjskem. Mikro družinsko podjetje, ki na trgu deluje že več kot 30 let. V 35-letih delovanja podjetje Univerzal ne beleži rasti, ampak konstanto pri poslovanju. Imajo lastno proizvodnjo:

Podjetje Univerzal svoje produkte tudi izvaža, večino na nemški trg, kar jim prinaša znaten del prihodka. To so predvsem krmilni mehanizmi, varnostni ventili ter nekaj tudi druge kovinske komponente.

V zadnjih letih se v podjetju pojavljajo trenja med družinskimi člani, saj se pogledi na način dela močno razlikujejo med njimi. To se dogaja predvsem med nasledniki – bratom in sestro, in v odnosu oče-sin. Težko najdejo »skupen jezik«, in ustanovitelj se težko odloči, kdo in kako bo njegovo funkcijo v podjetju prevzel. Imajo torej težave nasledstva.

Družinsko podjetje Zobozdravstvo Skylab
Družinsko podjetje Zobozdravstvo Skylab

Družinsko podjetje SkyLab Zobozdravstvo

Drugo podjetje nastopa v zobozdravstveni panogi, to je Zobozdravstvo Skylab iz Brežic. To je družinska zobozdravstvena ordinacija, ustanovljena v letu 2014. Ob hčeri – sestri sta zobozdravnici, ki sta sprva pričeli svojo podjetno zgodbo graditi skupaj, nato pa skozi čas ustanovili vsaka svoje podjetje, ki pa svoje storitve ponuja na isti lokaciji pod istim imenom – Skylab Zobozdravstvo, Dentalni in diagnostični center.

Ponujajo kakovostne storitve, kot so:

Sestri sta si razdelili delo, tako da imata vsaka svojo “firmo” in tako uspešno poslujejo.

Obe podjetji sta družinski, ki sta ob svojem poslovanju ugotovili, da je delo v družinskem podjetju mnogokrat zelo težko, saj zahteva veliko vzajemnega sodelovanja, prilagajanja in profesionalnosti. Pojavljajo se medgeneracijski konflikti, prav tako je šibka točka tudi  profesionalnost odnosov, saj družinski člani ne znajo delovati profesionalno in spoštljivo, zaradi vpletanja čustev, ter dejstva, da so družinski člani, in ne samo sodelavci.

Družinsko podjetje Nubia, poslovno svetovanje Edita Wolf s.p.

Družinsko podjetje Nubia, poslovno svetovanje Edita Wolf s.p., se skoraj polno desetletje ukvarja z spletnim marketingom in prodajo preko interneta. Na trgu ponuja marketing svetovanje ter praktične in uporabne nasvete za podjetja, ki jih zanima kako pisati blog. Za sodelovanje z podjetjem Nubia se odločajo pretežno podjetja, ki jih zanima t.i. podjetništvo na spletu.

Torej, družinsko podjetje je lahko zelo uspešno ob pogojih:

 • da družina kot takšna (izven podjetja) deluje dobro in so odnosi med člani družine urejeni,
 • da so družinski člani ustrezno usposobljeni za delo,
 • da v družinskem podjetju vlada urejena organizacijska kultura, ustrezna komunikacija in dobro vzdušje,
 • da so člani družine usklajeni pri oblikovanju strategije in ciljev podjetja, ter poti, kako doseči cilje,
 • da ustanovitelj zna pravilno in pravočasno pripraviti naslednike na prevzem njegove funkcije ter,
 • da se ustanovitelj pravočasno umakne iz podjetja.

V kolikor je eden izmed navedenih pogojev neizpolnjen, se to utegne odražati na delovanju podjetja na trgu. Več kot je teh pogojev nezadovoljenih, prej lahko družinsko podjetje zdrsne v propad.

Odnosi v družini in podjetju

V družinskem podjetju najdemo prepletanje dveh vrst odnosov:

 • družinski odnosi
 • poslovni odnosi.

Družinsko podjetje lahko ob neskladnosti v obeh odnosih naleti na težave pri delovanju podjetja.

Razlogi za neskladje v odnosih so:

 • Potomci ustanoviteljev družinskega podjetja so sprejeti na določeno delovno mesto, kljub temu, da zanj niso primerno izobraženi in usposobljeni. Če delovnega mesta, ki bi ga lahko otroci zasedli ni, pa se tako mesto za njih ustvari. To lahko vodi v preobremenjenost podjetja z družinskimi člani.
 • Sprejemanje odločitev v podjetju je skladno z družinskimi interesi in politiko.
 • Težave se lahko pojavijo, če je za delo v družinskem podjetju zainteresiran samo eden od otrok, ostali otroci pa so solastniki, kar vpliva na oteženo odločanje v podjetju in neskladja pri delitvi dobčika.
 • Zaradi družinskih vezi družinski člani prejemajo višje plače, kot bi jih sicer glede na dejansko izobrazbo, prispevek k uspešnosti podjetja oz. posla. Zgodi pa se lahko tudi ravno obratno. Ob slednjem velja prepričanje, da so sorodniki dolžni pomagati v družinskem podjetju.
 • Rivalstvo med otroci, ki so lahko posledica zaporedja rojstev otrok in se nanaša na družinski sistem, se lahko prenese tudi v poslovni sistem, kjer dobi še večjo razsežnost, uničujočo za poslovanje.
 • Mnogokrat družinsko podjetje predstavlja tudi veliko breme za naslednike, saj se znajdejo v panogi oz. dejavnosti, ki jih morda ne zanima in se v njej nikakor ne najdejo. Zelo preprosto bi bilo iz takšnega podjetja oditi, vendar nasledniki tega pogosto ne naredijo, zato, da ne bi razočarali staršev, in do tega podjetja gojijo posebna čustva.

Družinsko podjetje je torej kombinacija dveh sistemov – poslovnega in družinskega, ki se med seboj razlikujeta in lahko skupaj delujeta uspešno le z zadostno mero kompromisa pri članih družine.

To zahteva veliko sposobnosti ključnih, vodilnih oseb (v družini in podjetju), da uspejo vzpostaviti učinkovit sistem.

Primeri tujih uspešnih družinskih podjetij

Nekatera izmed svetovno znanih podjetjih, ki veljajo za družinsko podjetje so:

 • BMW
 • Harley-Davidson
 • Lego
 • Mercedes-Benz itd.